OCaml package documentation

  1. smyth ~dev
  2. smyth-stdlib2 ~dev